Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym a system pomocy zdrowotnej

27 lutego 2013 | Autor | Kategoria: Analizy, Polska

mzszZnaczącą rolę w udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom pełni Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Postępowanie w tym zakresie obejmuje między innymi działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie pojawianiu się niepełnosprawności, oraz działania lecznicze i rehabilitacyjne, jeśli niepełnosprawność już wystąpiła.  Zadania te są realizowane w wielu specjalistycznych placówkach służby zdrowia między innymi w poradniach genetycznych, poradniach K, poradniach dla dzieci i ośrodkach zdrowia, specjalistycznych poradniach służby zdrowia, oddziałach specjalnych, specjalnych domach pomocy społecznej, komisjach lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia i zakładach rehabilitacji.

W poradniach genetycznych realizowana jest głównie funkcja profilaktyczna poprzez określenie stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnych dziedziczonych po rodzicach niesprawności u ich przyszłych dzieci. Porada genetyczna składa się z trzech elementów: 1) szczegółowego wywiadu rodzinnego dotyczącego występowania chorób genetycznych, 2) badań kodu genetycznego rodziców, które mają potwierdzić bądź wykluczyć nosicielstwo nieprawidłowego genu, 3) badań płynu owodniowego płodu oraz ultrasonografii. Prawdopodobieństwo wystąpienia uwarunkowanych dziedzicznie niesprawności jest wyższe jeżeli w danej rodzinie występują już tego typu choroby, jeżeli rodzice ukończyli 40. rok życia oraz jeśli posiadają już niepełnosprawne dzieci. Poddanie się badaniom genetycznym oraz prenatalnym pozwala na podjęcie świadomej decyzji o urodzeniu dziecka, które może być obciążone wadą genetyczną, ponieważ w Polsce prawo zezwala na dokonanie aborcji w przypadku występowania wad rozwojowych u płodu.

Poradnie K zapewniają kobietom będącym w ciąży opiekę ginekologiczno – położniczą oraz poddają je regularnym badaniom kontrolnym spełniając tym samym również funkcję prewencyjną. Jeśli podczas takich badań zauważy się jakiekolwiek nieprawidłowości, kobieta ciężarna kierowana jest do szpitala.

Poradnie dla dzieci oraz ośrodki zdrowia sprawują opiekę zdrowotną nad dzieckiem po jego wypisaniu z oddziału dla noworodków. Zadaniem pracujących w tych placówkach lekarzy jest możliwie wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju i odchyleń w stanie zdrowia za pomocą bilansów zdrowia i rozwoju dziecka, przeprowadzane w 2., 4., 6., 10., 14., i 18. roku życia, oraz badań przesiewowych, mających na celu dokonanie wstępnej selekcji dzieci z zaburzeniami. Dzieci podejrzane o niepełnosprawność są kierowane do specjalistycznych poradni służby zdrowia na dalsze badania. Do tego typu poradni należą między innymi poradnie: audiologiczne, okulistyczne, neurologiczne, logopedyczne i ortopedyczne. W placówkach tych nie tylko dokonuje się diagnozy dziecka, ale i organizuje się odpowiednie oddziaływania korekcyjno – usprawniające. Dziecięce oddziały specjalne przyjmują dzieci, które wymagają długiej i wielostronnej pomocy lekarskiej.

W specjalnych domach pomocy społecznej dzieci przebywają na stałe. Dzieje się tak w przypadku, kiedy rodzice nie mają możliwości, aby zająć się dzieckiem. Znajdują się tam również dzieci osierocone oraz dorosłe osoby niepełnosprawne, którymi nie ma się kto zaopiekować.

Zadaniem komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia jest ocena stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, zakwalifikowanie jej do jednej spośród trzech grup inwalidzkich oraz udzielenie wskazówek dotyczących dalszego leczenia i zatrudnienia. Dzięki takiemu orzeczeniu możliwe jest uzyskanie rehabilitacji leczniczej, zatrudnienia oraz świadczeń rentowych.

Resort zdrowia udostępnia również zakłady rehabilitacji zawodowej osobom w wieku od 16. do 40. roku życia, aby tam mogły się one kształcić. Placówki te są skierowane do osób z uszkodzeniami narządu ruchu, niewidomych, głuchych, przewlekle chorych oraz ze schorzeniami układu oddechowego. Kształcenie zawodowe tych osób odbywać się może w różnych formach: na kursach przysposobienia zawodowego, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w liceach i technikach.

Maria Zaręba-Szpyt

Autorka jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pedagogiem specjalnym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą.

Bibliografia:
Blaim A.: Poradnictwo genetyczne [w:] Ziemska M. (red.): Rodzina i dziecko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1986
Twardowski A.: Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych [w:] Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2008
Twardowski A.: Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych [w:] Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 2008

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
Tagi: , , , ,

Komentarze:

Napisz nowy komentarz

1129