Posty otagowane ‘ pedagog ’

Rodzice sprawdzają gotowość dzieci do I klasy

13 lutego 2014 | Autor

1193228_doodled_desks_2Zgodnie z ustawą we wrześniu do szkół pójdą dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku. Dlatego też rodzice sześciolatków badają w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zdolność (więcej…)Problemy rodziny wynikające z niepełnosprawności jednego z jej członków

2 września 2013 | Autor

Doświmzszadczanie kryzysu

W cyklu życia każdej rodziny mogą pojawić się sytuacje, które wpłyną na wystąpienie w tej rodzinie kryzysu. Wyróżnia się dwa rodzaje kryzysów: rozwojowe i sytuacyjne. Pierwsze z nich są to przewidywalne wydarzenia związane z przejściami pomiędzy poszczególnymi etapami życia rodziny, których członkowie moją się spodziewać. Są to na przykład: narodziny dziecka, jego wkroczenie w wiek adolescencji czy też opuszczenie przez niego domu rodziców. Kryzysy sytuacyjne dotyczą sytuacji nieprzewidywalnych, które wpływają na nagłą zmianę funkcjonowania rodziny. Ich przyczyny można podzielić na: „materialne lub środowiskowe”, „osobiste lub fizyczne” oraz „interpersonalne lub społeczne” (M. Skórczyńska, 2007, s.41). W zmaganiu się (więcej…)Poznawanie zdolności wielorakich dzieci w wieku szkolnym

6 sierpnia 2013 | Autor

mzszWincenty Okoń definiuje zdolności jako „możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czynności w określonych warunkach zewnętrznych; w odróżnieniu od uzdolnień, które są odpowiednio ukierunkowane; zdolności mają charakter ogólny, tzn. ich obecność jest konieczna przy wykonywaniu przez człowieka różnych czynności” (W. Okoń, 2004, s.333)

Według Michała Chruszczewskiego (2005, s.87-104) zdolności to właściwości wewnętrzne, które umożliwiają sprawne, szybkie i bezbłędne wykonanie danych operacji intelektualnych i sensomotorycznych.

Na podstawie wyżej wymienionych definicji można stwierdzić, że zdolności to takie właściwości wewnętrzne człowieka, które decydują o osiągnięciach człowieka w wybranej przez niego dziedzinie działalności. Zdolności można rozpoznać po ich przejawach (więcej…)Samoocena i samokontrola ucznia

10 lipca 2013 | Autor

mzszJednym z celów kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia chęci i umiejętności samokształcenia. Konsekwencją tego jest przejście z oceniania i kontrolowania dokonywanego przez nauczyciela do samooceny i samokontroli ucznia. Samokształcenie jest możliwe wtedy, kiedy uczeń potrafi w sposób samodzielny skontrolować zarówno plany własnego rozwoju, jak i później ich realizację. Jest to związane z umiejętnością dokonywania samooceny i samokontroli, do których ucznia powinien stopniowo przygotowywać nauczyciel. Osiągnięcie tej umiejętności jest tożsame z osiągnięciem głębszej świadomości własnych możliwości i podejmowanych działań oraz osiągnięciem kolejnego, wyższego poziomu na ścieżce kształcenia.

Na początkowym etapie edukacji kluczową rolę pełni ocena wystawiana przez nauczyciela. Wraz z przechodzeniem na kolejne (więcej…)System edukacji wobec rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

8 marca 2013 | Autor

mzszPoza placówkami służby zdrowia istnieją również instytucje niosące pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom podlegające pod Ministerstwo Edukacji Narodowej. Są to instytucje oświatowe oraz placówki spółdzielczości inwalidów. Zalicza się do nich: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i oddziały specjalne, szkoły i klasy specjalne, świetlice, zasadnicze szkoły zawodowe specjalne, licea zawodowe i technika, zwykłe zakłady spółdzielni inwalidów oraz zakłady pracy chronionej.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne odgrywają ważną rolę w systemie pomocy i wsparcia rodzinom z dzieckiem (więcej…)Tutaj dziecko się nie liczy

23 lutego 2013 | Autor

Dom dziecka – instytucja mająca stworzyć warunki do pełnego rozwoju emocjonalnego, psychicznego, fizycznego i edukacyjnego. Do domów dziecka trafiają wychowankowie, którzy nie znajdują opieki w rodzinie biologicznej czy też w środowisku dalszej rodziny.

Tymczasem dowiadujemy się, że domy dziecka bywają bolesną szkołą życia. W rozmowie z radiem TOK.FM pedagog z domu dziecka przyznaje: „Przychodzą przerażone. Wcześniej, w pogotowiu, pobite, dręczone, boją się, że tutaj też tak będzie. Od razu pytają z kim będą w pokoju i ile ta osoba ma lat. Są też inne, wytrenowane w życiu placówkowym. Uważają, że agresja, to jedyny sposób na życie, że dręczenie słabszych, okradanie, niszczenie, nie niesie za sobą konsekwencji”.

919322_urban_exploration

Więcej