Posty otagowane ‘ relacje ’

WARSZTATY DLA OJCÓW „SKUTECZNY TATA”

7 stycznia 2015 | Autor

skuteczny_tata_2Fundacja Sto Pociech zaprasza ojców na warsztaty pod nazwą „Skuteczny Tata”.  Początek 10 stycznia o godz. 9.00. W trakcie spotkania w męskim gronie będzie można m.in. porozmawiać o tym, co jest najważniejsze w ojcostwie w kontekście oczekiwań społecznych, a także poszukiwać tego, co istotne dla naszych dzieci. Celem warsztatu jest także doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w relacji rodzic-dziecko. (więcej…)Białe małżeństwa

21 sierpnia 2013 | Autor

„Są w Polsce pary, które trwają w nieskonsumowanym związku nawet 20 lat. Ale coraz częściej podejmują decyzję o leczeniu. (więcej…)Stwórzmy szczęśliwe dziecko

14 marca 2013 | Autor

1151562_happy_nikolaJak dowodzą badania przeprowadzone przez psychologa SWPS, jest to możliwe. Absolwentka uczelni Hanna Romanowicz sprawdziła tzw. efekt Michała Anioła w relacji rodzica z dzieckiem. Badania wykazały, że słowa i zachowanie rodzica w stosunku dzieci mają duży wpływ na ich proces „rzeźbienia” przez bliskich oraz przyczynić się do realizacji ich marzeń i celów związanych z własną osobą. Wsparcie dziecka przez rodziców zaowocuje nie tylko jego chwilowym dobrym zachowaniem, ale także w przyszłości wpłynie na relację z innymi.

czytaj więcejKrasnowska: wokół IV Kongresu Kobiet

19 września 2012 | Autor

IV Kongres Kobiet rozpoczął się występem zespołu Jarzębina, odśpiewano również Hymn Narodowy, a na koniec zaplanowano koncert polskiej wokalistki – Kayah. Otwarcie spotkania uświetniła Pierwsza Dama, Pani Anna Komorowska oraz kilka innych znanych twarzy. (więcej…)Konferencja „Polityka Młodzieżowa w Polsce”

26 kwietnia 2012 | Autor

Redakcja Obserwatorium Rodzinnego uczestniczyła w zorganizowanej 26 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim konferencji dotyczącej polityki młodzieżowej w Polsce. Przygotowane przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych spotkanie miało na celu podsumowanie międzynarodowego projektu Youth4Democracy. (więcej…)II Kongres Demograficzny – podsumowanie II dnia

27 marca 2012 | Autor

W piątek 23 marca w Warszawie zakończył się trwający dwa dni II Kongres Demograficzny. W dyskusjach panelowych specjaliści omawiali ważne kwestie z zakresu spraw demograficznych. Wśród ekspertów pojawili się między innymi profesor Julian Auleytner, minister Irena Wójcicka oraz Irena Kotowska z Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy panelu dotyczącego roli demografii w kształtowaniu polityki rozwojowej

W ośmiu panelach dyskusyjnych poruszone zostały tematy dotyczące między innymi stanu zdrowia społeczeństwa i jego wpływu na długość życia Polaków oraz przyszłą kondycję demograficzną kraju, roli mediów w kształtowaniu klimatu rozwoju demograficznego, czy też oddziaływaniu na decydentów w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów rodziny.

Społeczeństwo coraz starsze

Jeden z szerzej dyskutowanych paneli dotyczył reform rynku pracy w obliczu zmian struktury demograficznej ludności Polski, której łatwo dostrzegalnymi symptomami jest starzenie się społeczeństwa i mniejsza dzietność Polaków. Zwracano uwagę na potrzebę redefinicji pojęcia starości, między innymi ze względu na wyższą aktywność ekonomiczną i coraz częstszą chęć kontynuowania pracy zawodowej
u osób, które ukończyły 65 rok życia. Dyskusja była szczególnie istotna w kontekście reformy emerytalnej. Padały hasła „solidarności międzypokoleniowej” i „wyrównywania szans”, które pomóc mają odnaleźć miejsce na rynku pracy osobom starszym. Służyć temu ma między innymi program „50+” będący pakietem działań rządowych zmierzających do zwiększenia zatrudnienia osób powyżej 50-tego roku życia.

Do zagadnień poruszonych w tym panelu odniosła się dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Elwira Gross-Gołacka. Wśród grup społecznych o niskim wskaźniku aktywności zawodowej wymieniła – obok osób starszych – uczącą się młodzież i kobiety. Wskazała na konieczność poprawy warunków startu młodych rodzin przez zapewnienie właściwej opieki nad kobietami w okresie macierzyństwa. Temu celowi służyć ma program „Maluch”, współfinansowany przez Unię Europejską, na który w tym roku przeznaczone zostało 40 milionów złotych. Jak zapewniła Elwira Gross-Gołacka, dodatkowo MPiPS prowadzi kampanie, mające na celu uświadamianie pracodawcom korzyści, jakie płyną z wspierania aktywizacji zawodowej kobiet posiadających potomstwo.

W tym samym panelu głos zabrał Jan Guz, przewodniczący OPZZ, który zauważył, że przy zmniejszaniu się populacji jednocześnie kurczy się ilość miejsc pracy. Mniejsze zapotrzebowanie na pracowników jest też związane z postępem technologicznym. Według niego należy przestawić się na szkolenia specjalizujące pracowników oraz stworzyć system ulg dla pracodawców zatrudniających osoby z grup najmniej aktywnych zawodowo. Jan Guz wskazał również na potrzebę przygotowania społeczeństwa do akceptacji sytuacji, w której osoby starsze dłużej będą pozostawać na rynku. „Powinniśmy czerpać dobre wzorce z zachodu” – dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

Kongres cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem

Inny uczestnik tej samej dyskusji panelowej, wicedyrektor Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Tomasz Schimanek, omawiając problem dostosowania rynku pracy do zmieniającej się sytuacji demograficznej, wymienił trzy problemy, nad których rozwiązaniem należy pracować w przyszłości, zaczynając już od teraz. Problem pierwszy to niski poziom zarządzania zasobami ludzkimi w polskich firmach – wpływać na nie go mają nieelastyczne i tradycjonalistyczne formy zatrudnienia. Jako pozostałe kwestię wymagające zmiany wymieniał Tomasz Schimanek brak wiedzy pracowników związanej z zarządzaniem pracownikami w zależności od ich wieku i brak systemowych rozwiązań wspierających pracodawców wychodzącym naprzeciw wymogom struktury demograficznej rynku pracy. Według niego należałoby znaleźć rozwiązania, będące rekompensatą dla pracodawców za ryzyko i ponoszone koszty związane z zatrudnianiem osób mniej aktywnych zawodowo pracowników.

„Rozwijajmy infrastrukturę”

W innym panelu dotyczącym migracji ludnościowych, zastanawiano się, czy są one szansą, czy też zagrożeniem dla gospodarki krajów Unii. Minister Michał Boni wskazał na pozytywne aspekty otwarcia rynków pracy w UE w 2004 roku, między innymi pojawienie się większej ilości środków dla polskich rodzin. Zaznaczył również potrzebę dalszego rozwoju infrastruktury i polskich miast, aby ułatwić migrację. W polemikę z Ministrem weszła była posłanka Zdzisława Janowska, która w trakcie rundy pytań z sali zarzuciła mu, że stawia on przede wszystkim na wspieranie Polski „A”, zapominając o regionach biedniejszych.

Kryzys

W panelu poświęconym relacjom międzypokoleniowym głos zabrał profesor Julian Auleytner. Wypowiedział się on krytycznie na temat polskiej polityki społecznej, która – jego zdaniem – nie ma żadnego wektora: ani nie walczy z ubóstwem, ani z kryzysem demograficznym, ani niedostatecznie wspiera aktywizację zawodową grup dyskryminowanych. Wśród wielu powodów takiego stanu rzeczy wymienił brak funduszy, oraz nieelastyczność budżetu państwa, który powinien odpowiednio reagować na wahania demograficzne. Polityka społeczna powinna jego zdaniem mieć jasno zaznaczone pluralistyczne wartości, ale muszą być oparte na stwierdzeniu, że mamy jakieś konkretne środki. W Niemczech od 2007 roku prowadzona jest polityka prorodzinna – dziecko jest późniejszym podatnikiem. Podsumowując Julian Auleytner przestrzegł na końcu przed tym, że jeśli natychmiast nie zajmiemy się przyszłymi podatnikami, to oprócz kryzysu demograficznego będziemy mieli kryzys podatkowy.

Uczestnicy panelu dotyczącego starzenia się ludności krajów UE

Wnioski

W podsumowaniu kongresu podkreślano potrzebę kontynuowania dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii, celem dochodzenia do wspólnych wniosków i wypracowywania skutecznych rozwiązań. Odwrócenie negatywnych trendów demograficznych wymagać będzie od obywateli stałej refleksji, codziennej pracy i umiejętności odpowiedniego, konstruktywnego reagowania.

II Kongres Demograficzny był okazją do zainteresowania problematyką rozwoju demograficznego kraju środowisk naukowych, rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, Kościoła, słowem wszystkich Polaków. Wśród motywów organizacji kongresu wymieniano dyskusję toczącą się nad ustawą reformującą system emerytalny. Kongres stanowił jednak przede wszystkim realizację życzenia wyrażonego przez organizatorów poprzedniej edycji, żeby zorganizować ponowne spotkanie. Udało się to po ponad dziesięciu latach.

Inicjatorką przedsięwzięcia była Rządowa Rada Ludnościowa, a hasłem drugiej edycji było „Polska w Europie – przyszłość demograficzna”.

W czwartek 22 marca spotkanie otworzył prezydent RP Bronisław Komorowski, który wcześniej udzielił inicjatywie honorowego patronatu. Podczas Sesji Inauguracyjnej kongresu Prezydent zwrócił uwagę na problem niskiej dzietności, która – jego zdaniem – przyspiesza proces starzenia się ludności w Polsce oraz jest wyznacznikiem kondycji polskich rodzin. Wskazał na konieczność odnowy demograficznej „nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także z powodów społecznych”. Prezydent podkreślił również potrzebę  wzmocnienia skutecznej polityki rodzinnej i stworzenia dobrego klimatu dla rodziny.

Dzień pierwszy kongresu poświęcony był w całości doświadczeniom krajów Unii Europejskiej w kształtowaniu polityki ludnościowej. Występowali liczni przedstawiciele państw i instytucji Unii Europejskiej.