Posty otagowane ‘ Rzecznik Praw Dziecka ’

List Otwarty do Rzecznika Praw Dziecka

29 stycznia 2015 | Autor

magic-pills-1418156-mWarszawa, dn. 28 stycznia 2015 r.

Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
(List otwarty)

Jak Panu wiadomo, od początku bieżącego roku trwa w Polsce dyskusja dotycząca wprowadzenia na terenie naszego kraju możliwości zakupu preparatu ellaONE. Nasze szczególne zdziwienie wzbudzają wypowiedzi sugerujące, że wolny dostęp do tego środka mogą mieć również osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 18 roku życia. W tej sytuacji zwracamy się do Pana o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie, zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym i dobrem dzieci.
Pragniemy podkreślić, iż umożliwienie dzieciom korzystania z tego preparatu nie znajduje żadnego potwierdzenia w obowiązujących w Polsce przepisach prawa. W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że art. 68 ust. 3 Konstytucji RP mówi: Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. Także w tekście Konwencji o prawach dziecka w art. 24 ust.1 wskazuje się, iż państwa-strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.
W polskim porządku prawnym szczególnie odpowiedzialni za ochronę zdrowia dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni. Z tego powodu w aktach prawnych, takich jak ustawy: o prawach pacjenta, o Rzeczniku Praw Pacjenta, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zwraca się uwagę, że to rodzice posiadają prawo do decydowania o podejmowaniu wobec dziecka odpowiednich czynności diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.  Natomiast dziecko po osiągnięciu 16 roku życia posiada prawo do współudziału w podejmowaniu decyzji zdrowotnych, które jego dotyczą. Jednak do czasu osiągnięcia pełnoletności pieczę nad nim sprawują rodzice.
Wspomniane powyżej wypowiedzi, wskazujące na możliwość wprowadzenia wolnej sprzedaży preparatów ellaONE osobom małoletnim, stanowią pogwałcenie konstytucyjnych oraz ustawowych zasad.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność uliprystalu producent określa wyłącznie dla kobiet w wieku 18 lat i powyżej. Twierdzi, że badania kliniczne produktu ellaOne objęły ograniczoną liczbę kobiet w wieku poniżej 18 lat. Przyznaje, że nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu ellaOne po podaniu wielokrotnym w tym samym cyklu miesiączkowym.
(HRA Pharma, Summary of product characteristics. Dostępność:
www.hra-pharma.com/index.php/en/our_products/womens_health/emergency_contraception/ellaone /)
Należy zwrócić uwagę na negatywne skutki stosowania tego środka. Na przykład Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej z 21.01.2015 r. stwierdza, że ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne kobiet, tabletki ellaOne powinny być sprzedawane wyłącznie na receptę, której wydanie jest  poprzedzone badaniem lekarskim, wykluczeniem przeciwwskazań oraz poinformowaniem kobiety o możliwych powikłaniach. Tej odpowiedzialności nie może brać na siebie farmaceuta pracujący w aptece. Podkreśla też, że zaburzenia hormonalne wywołane przez ten środek, zwłaszcza przy częstym stosowaniu, mogą stwarzać problemy z zajściem w ciążę, a później nawet przyspieszyć przekwitanie. Jest to bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla zdrowia małoletnich dziewcząt, których cykl nie jest jeszcze w pełni dojrzały.
Producent wymienia liczne powikłania po zażyciu tego środka, jak nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty i bóle głowy, bolesne miesiączki. Może też wystąpić biegunka, nieprawidłowe krwawienia z narządów rodnych, zaburzenia cyklu miesiączkowego, zapalenie pochwy i upławy, gorączka i dreszcze, zmiany apetytu, zaburzenia emocjonalne, bezsenność, zaburzenia widzenia oraz wysypka – trądzik,  zaburzenia koncentracji, omdlenia, przekrwienie oczu i nadwrażliwość na światło.
Z opinii medycznych wynika, że jednym z działań uliprystalu, który jest substancją czynną ellaOne, jest niedopuszczenie do implantacji ludzkiego zarodka w macicy. Jest to więc środek o działaniu embriotoksycznym, wczesnoporonnym.
Odnosząc się do charakteru propozycji promowania tego środka wśród osób małoletnich, zwracamy uwagę, że działania te w sposób oczywisty naruszają godność dzieci i młodzieży. W publicznych wypowiedziach, wskazujących na konieczność swobodnego udostępniania bez recepty preparatów ellaONE, nie wspomina się, że promowanie działań seksualnych we wspomnianej grupie wiekowej stanowi naruszenie zasad, jakie leżą u podstaw idei praw dziecka. Zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka: Rzecznik, w sposób określony w niniejszej ustawie, podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Przepis ten został doprecyzowany kluczowymi w omawianej sytuacji zapisami, w których polski ustawodawca zwrócił uwagę, że Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 1. prawa do życia i ochrony zdrowia. Ponadto w ust. 3 dodano, że Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Promowanie wśród dzieci i młodzieży szkodliwego dla zdrowia preparatu, którego efektem jest zakłócanie cyklu menstruacyjnego oraz niedopuszczanie do prawidłowej implantacji dziecka poczętego w embrionalnej fazie życia, godzi w ochronę ich zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także ma charakter demoralizujący. Oczekujemy, że Rzecznik Praw Dziecka pilnie podejmie  działania, mające na celu ochronę praw i dobro małoletnich dzieci.

Z wyrazami szacunku

(-) Paweł Wosicki  (-) Antoni Szymański
Członkowie Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu PolskiNiebieskie pokoje

4 października 2014 | Autor

gavel-3-1409593-mRzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Sprawiedliwości o uregulowanie sprawy przesłuchiwania dzieci jako świadków. W opinii Marka Michalaka dzieci nie powinny być przesłuchiwane na salach rozpraw, tylko w przyjaznych pokojach przesłuchań, tzw. niebieskich (więcej…)Rozwód i krzywda dziecka

5 maja 2014 | Autor

broken-heart-pic-1267479-mW Polsce co roku dochodzi do ponad 60 tys. rozwodów. W 2013 r. Biuro Rzecznika Praw Dziecka podjęło 48,5 tys.  interwencji. Ponad połowa, bo 24,6 tys., związana była ze sprawami, w których dziecko dostawało rykoszetem z rozwodowych rozpraw między rodzicami. W 2012 r. takich spraw (więcej…)Reklamy obok bajek

11 kwietnia 2014 | Autor

sweetsRzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zaapelował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby ta określiła dokładnie, jakich produktów nie wolno reklamować obok audycji dla dzieci. Ustawa o radiofonii i telewizji nie pozwala emitować pomiędzy programami dla dzieci reklam z ”niezdrową żywnością”, ale nie precyzuje tego pojęcia. Badania Instytutu Żywności i Żywienia wskazują na 28 procent chłopców i 22 procent dziewczynek w IV i VI klasie podstawówki, które cierpią na nadwagę lub otyłość.

czytaj więcej

 „Jestem mamy i taty”

18 marca 2014 | Autor

1321733_broken_heartTo kampania Rzecznika Praw Dziecka, która ma zwrócić uwagę na sytuację dzieci w sytuacji rozwodu rodziców. Połowa z 50 tys. interwencji w jego biurze to sprawy związane z rozwodami. – Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na rozwój dziecka, jest pozytywny (więcej…)Problemy z dziecięcą psychiatrią

6 marca 2014 | Autor

angry-young-man-1393946-mRzecznik Praw Dziecka alarmuje, że dzieci i młodzież mają duży problem z dostaniem się do specjalistów psychiatrów. Tymczasem odsetek dzieci i młodzieży z problemami natury psychicznej stale rośnie. Zdaniem rozmówców „Rzeczpospolitej” problem z finansowaniem dziecięcej psychiatrii bierze się z tego, że nikt nie wziął pod uwagę, iż jest ona o wiele bardziej kosztochłonna niż ta dotycząca osób dorosłych.

czytaj więcejDobro dzieci nie zostało właściwie zabezpieczone

15 stycznia 2014 | Autor

family--love-1433098-mZdaniem rzecznika praw dziecka Marka Michalaka dobro dzieci z rodziny umieszczonej w Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach, „nie zostało właściwie zabezpieczone na różnych etapach postępowania”. Kontrola została wszczęta po tym, (więcej…)Akceptujemy klapsy

19 listopada 2013 | Autor

sweet-son-1185109-mPonad 70 proc. Polaków nie zdaje sobie sprawy z zakazu bicia dzieci zapisanego w 2010 roku w ustawie o przemocy w rodzinie. A klapsy jako metodę wychowawczą akceptuje 60 proc. ankietowanych – wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Badanie było wykonywane już po raz trzeci. – Wyniki pokazują, że mamy jeszcze wiele do zrobienia w sprawie przemocy wobec dzieci – skomentował Marek Michalak.

czytaj więcejMniejsze przyzwolenie dla kar cielesnych

25 października 2013 | Autor

stop-sign-1403571-m– Nasza akcja „Reaguj Masz Prawo” przynosi powolną zmianę zachowań – powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Michalak. Z badań zleconych przez Rzecznika Praw Dziecka wynika, że przez ostatnie trzy lata przyzwolenie dla wykonywania kar cielesnych jako dobrej metody wychowawczej spadło o 20 procent. Natomiast 60 procent badanych nadal nie widzi w tym niczego złego. Informacje o sposobach reagowania na przemoc wobec dzieci znajdują się na stronie www.jakreaagowac.pl.

czytaj więcejRodzina niepełna ma prawo do dodatków

29 grudnia 2012 | Autor

Orzekł to Trybunał Konstytucyjny, który na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdzał przepisy ustawy z listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z ustawą dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi 170 zł na jedno dziecko, ale ograniczał kwotę tego dodatku do 340 zł niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Zdaniem RPO takie zapisy były niezgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Trybunał uznał te przepisy za konstytucyjne, zgodne z zasadą równości i sprawiedliwości społecznej. Zdanie odrębne do wyroku złożyła Teresa Liszcz (sygnatura akt: K 28/11).

czytaj więcej