Posty otagowane ‘ życie ’

List Otwarty do Rzecznika Praw Dziecka

29 stycznia 2015 | Autor

magic-pills-1418156-mWarszawa, dn. 28 stycznia 2015 r.

Szanowny Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
(List otwarty)

Jak Panu wiadomo, od początku bieżącego roku trwa w Polsce dyskusja dotycząca wprowadzenia na terenie naszego kraju możliwości zakupu preparatu ellaONE. Nasze szczególne zdziwienie wzbudzają wypowiedzi sugerujące, że wolny dostęp do tego środka mogą mieć również osoby niepełnoletnie przed ukończeniem 18 roku życia. W tej sytuacji zwracamy się do Pana o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie, zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym i dobrem dzieci.
Pragniemy podkreślić, iż umożliwienie dzieciom korzystania z tego preparatu nie znajduje żadnego potwierdzenia w obowiązujących w Polsce przepisach prawa. W pierwszym rzędzie należy podkreślić, że art. 68 ust. 3 Konstytucji RP mówi: Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom. Także w tekście Konwencji o prawach dziecka w art. 24 ust.1 wskazuje się, iż państwa-strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.
W polskim porządku prawnym szczególnie odpowiedzialni za ochronę zdrowia dziecka są jego rodzice lub opiekunowie prawni. Z tego powodu w aktach prawnych, takich jak ustawy: o prawach pacjenta, o Rzeczniku Praw Pacjenta, o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych zwraca się uwagę, że to rodzice posiadają prawo do decydowania o podejmowaniu wobec dziecka odpowiednich czynności diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.  Natomiast dziecko po osiągnięciu 16 roku życia posiada prawo do współudziału w podejmowaniu decyzji zdrowotnych, które jego dotyczą. Jednak do czasu osiągnięcia pełnoletności pieczę nad nim sprawują rodzice.
Wspomniane powyżej wypowiedzi, wskazujące na możliwość wprowadzenia wolnej sprzedaży preparatów ellaONE osobom małoletnim, stanowią pogwałcenie konstytucyjnych oraz ustawowych zasad.
Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność uliprystalu producent określa wyłącznie dla kobiet w wieku 18 lat i powyżej. Twierdzi, że badania kliniczne produktu ellaOne objęły ograniczoną liczbę kobiet w wieku poniżej 18 lat. Przyznaje, że nie zbadano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu ellaOne po podaniu wielokrotnym w tym samym cyklu miesiączkowym.
(HRA Pharma, Summary of product characteristics. Dostępność:
www.hra-pharma.com/index.php/en/our_products/womens_health/emergency_contraception/ellaone /)
Należy zwrócić uwagę na negatywne skutki stosowania tego środka. Na przykład Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej z 21.01.2015 r. stwierdza, że ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne kobiet, tabletki ellaOne powinny być sprzedawane wyłącznie na receptę, której wydanie jest  poprzedzone badaniem lekarskim, wykluczeniem przeciwwskazań oraz poinformowaniem kobiety o możliwych powikłaniach. Tej odpowiedzialności nie może brać na siebie farmaceuta pracujący w aptece. Podkreśla też, że zaburzenia hormonalne wywołane przez ten środek, zwłaszcza przy częstym stosowaniu, mogą stwarzać problemy z zajściem w ciążę, a później nawet przyspieszyć przekwitanie. Jest to bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla zdrowia małoletnich dziewcząt, których cykl nie jest jeszcze w pełni dojrzały.
Producent wymienia liczne powikłania po zażyciu tego środka, jak nudności, wymioty, ból brzucha, zawroty i bóle głowy, bolesne miesiączki. Może też wystąpić biegunka, nieprawidłowe krwawienia z narządów rodnych, zaburzenia cyklu miesiączkowego, zapalenie pochwy i upławy, gorączka i dreszcze, zmiany apetytu, zaburzenia emocjonalne, bezsenność, zaburzenia widzenia oraz wysypka – trądzik,  zaburzenia koncentracji, omdlenia, przekrwienie oczu i nadwrażliwość na światło.
Z opinii medycznych wynika, że jednym z działań uliprystalu, który jest substancją czynną ellaOne, jest niedopuszczenie do implantacji ludzkiego zarodka w macicy. Jest to więc środek o działaniu embriotoksycznym, wczesnoporonnym.
Odnosząc się do charakteru propozycji promowania tego środka wśród osób małoletnich, zwracamy uwagę, że działania te w sposób oczywisty naruszają godność dzieci i młodzieży. W publicznych wypowiedziach, wskazujących na konieczność swobodnego udostępniania bez recepty preparatów ellaONE, nie wspomina się, że promowanie działań seksualnych we wspomnianej grupie wiekowej stanowi naruszenie zasad, jakie leżą u podstaw idei praw dziecka. Zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka: Rzecznik, w sposób określony w niniejszej ustawie, podejmuje działania mające na celu zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Przepis ten został doprecyzowany kluczowymi w omawianej sytuacji zapisami, w których polski ustawodawca zwrócił uwagę, że Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szczególności: 1. prawa do życia i ochrony zdrowia. Ponadto w ust. 3 dodano, że Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.
Promowanie wśród dzieci i młodzieży szkodliwego dla zdrowia preparatu, którego efektem jest zakłócanie cyklu menstruacyjnego oraz niedopuszczanie do prawidłowej implantacji dziecka poczętego w embrionalnej fazie życia, godzi w ochronę ich zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także ma charakter demoralizujący. Oczekujemy, że Rzecznik Praw Dziecka pilnie podejmie  działania, mające na celu ochronę praw i dobro małoletnich dzieci.

Z wyrazami szacunku

(-) Paweł Wosicki  (-) Antoni Szymański
Członkowie Zespołu do Spraw Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu PolskiDni Życia 2014

5 marca 2014 | Autor

two-hands-2-1291970-mW związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia i Dniem Świętości Życia publikujemy Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w ich obchody.

24 MARCA – NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
25 MARCA – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia, obchodzonym 24 marca, oraz Dniem Świętości Życia, obchodzonym 25 marca, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w ich obchody.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia, czytamy że dzień ten jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Natomiast celem Dnia Świętości Życia jest: „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji” (Encyklika „Evangelium Vitae”).

Głośmy w tym dniu prawdę o człowieczeństwie wszystkich ludzi od momentu ich poczęcia i upominajmy się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą „in vitro”. Pamiętajmy też o konieczności obrony małżeństwa i rodziny, które obecnie atakowane są przez różne działania i projekty mające swoje źródło w ideologii gender, w tym rozwiązania narzucane przez Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet. Apelujmy do Parlamentarzystów o nieratyfikowanie tej szkodliwej Konwencji.

Zwracamy się do rodzin, by znalazły w tych dniach czas na bycie razem, wspólne świętowanie i radowanie się największym darem jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański, Antoni Zięba, Anna Dyndul, Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, O. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hanna Wujkowska, Katarzyna Urban.

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 120 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.Śmiertelność dzieci

26 lutego 2014 | Autor

babyWedług raportu „Połóżmy kres śmierci noworodków” organizacji Save the Children, milion noworodków umiera w ciągu pierwszych 24 godzin życia. W 2012 roku 6,6 miliona dzieci zmarło przed swoimi piątymi urodzinami. Zdaniem autorów raportu śmiertelność noworodków to jedna z (więcej…)Nasze dzieci będą żyły krócej

13 września 2013 | Autor

scale-2-469721-mPokolenie dzisiejszych dzieci będzie zapewne żyło pięć lat krócej niż rodzice. Takiego regresu dotąd nie notowano – pisze „Rzeczpospolita”. Z badań przeprowadzonych w Brazylii wynika, że jest to efekt chorób cywilizacyjnych spowodowanych brakiem ruchu. Zestawienie wyników międzynarodowego testu sprawności fizycznej z ostatnich 25 lat pokazało, że kondycja młodzieży spada we wszystkich dziedzinach.

czytaj więcejEutanazja u dzieci

16 czerwca 2013 | Autor

sxc.hu/tijmen

Dziennik „Der Morgen” informuje, że w belgijskim parlamencie federalnym prawdopodobnie dojdzie do konsensusu w sprawie poszerzenia ustawy o możliwość eutanazji na śmiertelnie chore dzieci. Obecnie od 2002 r. w Belgii (więcej…)Życiowa waluta

24 maja 2013 | Autor

mokrzyckaOd miesiąca jest z nami najmłodsza, a jakby była od zawsze…
Przywitana z wielką czułością rodzeństwa, które zainteresowane wielce okołoporodowymi tematami pyta o życie. Snuję zatem rozmyślania o tym darze (warto odpowiedzieć potomstwu jakoś w miarę mądrze). A refleksje rozlewają się w różne strony, wypełniając każdą szczelinę między karmieniem noworodka i karmieniem reszty rodziny; odprowadzaniem do szkoły, przewijaniem, zabawą ze starszymi dziećmi, zapisami do szkół i innymi urzędowymi sprawami, odbieraniem dzieci z zajęć dodatkowych, obcinaniem 120 paznokci u 24 kończyn jednego wieczora… Powódź myśli zalewa mnie na zakupach, w czasie gotowania, sprzątania, przyjmowania gości… A wieczorem, kiedy już położymy dzieci spać, czuję wielkie zmęczenie i nie widzę żadnego efektu wykonanej dzisiaj pracy… (więcej…)Dzień Świętości Życia

8 kwietnia 2013 | Autor

razemprzystoleZostał ustanowiony w Kościele Katolickim pod wpływem wezwania Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995). W tym dniu kościół modli się w intencji ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W całej Polsce organizowane są Marsze dla Życia i Rodziny. Dzisiaj rusza także kampania społeczna ‚Razem przy stole’, która ma zachęcić do wzmocnienia więzi rodzinnych. Jak czytamy na stronie rdn.pl w ramach kampanii każda parafia w Polsce otrzyma tematyczne materiały duszpasterskie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.razemprzystole.plSamotność oznacza krótsze życie

27 marca 2013 | Autor

Naukowcy z University College London stwierdzili, że osoby żyjące bez rodziny umierają szybciej. Po obserwacji ponad 6500 osób w wieku (więcej…)Hiszpania w kryzysie

20 lutego 2013 | Autor

Trudne warunki życia powodują, że Hiszpanie coraz częściej targną się na własne życie. Jak podaje ”Rz” w ubiegłym roku zanotowano 12 samobójstw (więcej…)Mokrzycka:
Nasze świętowanie

21 grudnia 2012 | Autor

Plan został narysowany i zawieszony już wcześniej. Każdego dnia zrobimy coś związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. A to upieczemy pierniki, a to znowu zrobimy kartki i wyślemy je (2 dni); wylosujemy domownika, dla którego wykonamy prezent pod choinkę, bo uznaliśmy z Mężem, że nie warto ukrywać się pod kolejnymi postaciami: aniołków, gwiazdorów, czy dziadkowicki, skoro dawanie jest wartością dla nas, dlaczego mamy odbierać ją dzieciom? W dniu Wigilii ubierzemy razem drzewko i podzielimy się opłatkiem z bliskimi nam sąsiadami, a przed kolacją z całą rodziną. Do radosnego kolędowania przygrywać nam będzie akordeon i… mnóstwo grzechotek i bębenków. A wytrwali zaśpiewają jeszcze na Pasterce.

Ale nie zawsze było tak, jak w tym roku. Choć plan nie różnił się zanadto, dwa razy sytuacja nieco nas zaskoczyła… (więcej…)